Montessori

MONTESORY :: Montessori :: montessory
slovo s ktorým sa stretnete keď hľadáte: ako zabaviť dieťa,  lacné náučné hračky, moderná pedagogika, …

zopár tipov

Maria Montessoriová (1870 – 1952) bola predstaviteľka reformnej pedagogiky, spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete.

Montessoriovská škola je materská alebo základná škola, ktorá sa riadi zásadami, ktoré navrhla talianska lekárka a pedagogička Maria Montessori (1870-1952) v knihe Metóda vedeckej pedagogiky (1909) a v ďalších svojich spisoch.

Mária Montessoriová, talianska lekárka, prvá promovaná lekárka-žena v Taliansku, zakladateľka predškolskej výchovy na princípe individuálneho systému.

Založila Dom detstva pri Ríme v roku 1907. Veľkú pozornosť venovala detskému zdraviu na periférii Ríma. V herni boli stoly, stoličky, hračky a učiteľka viedla deti na samostatnú činnosť. Bola jednoduchá, stručná a v nej malo dieťa rozvíjať svoje zmysly. V hre zasiahla učiteľka len ako „svetelný lúč“, aby si dieťa neublížilo. Viedla ho na sebavýchovu pri používaní vecí, poznávaní farieb, vôní, a to aj so zatvorenými očami, ale popri tom uplatňovala aj chvíle úplného ticha.

Dieťa si volilo samostatne svoju činnosť, pri ktorej sa súčasne rozvíjajú telesné a duševné schopnosti v kultúrnom prostredí.

V základnej škole opäť žiak vlastnou iniciatívou učí sa poznávať učivo a učiteľ je viac podnecovateľom ako sprostredkovateľom poznatkov. Deti v prírode nadobúdajú vedomosti o nej a nie z kníh, obrazov a podobne. Zaviedla „cvičenia praktického života“, na sebaobsluhu, mravné prežívanie pri stretnutí s prácou, a to pre všetky deti, nie len budúcich remeselníkov.

Didaktika a metodika Montessoriovej tvorí ucelený program na sebarealizáciu žiaka (koncepcia pedocentrizmu). Učiteľ rozhodujúcim spôsobom usmerňuje rozvoj osobnosti žiaka, jeho fyzické, intelektuálne, emocionálne a eticko-morálne kvality. Ústredná myšlienka montessoriovej pedagogiky je „pomoc ľudskej bytosti, aby dosiahla svoju nezávislosť“.

Základný systém z hľadiska rozčlenenia pedagogického materiálu:

 • cvičenia každodenného života
 • cvičenia na rozvoj zmyslov
 • matematické cvičenia
 • jazykové cvičenia
 • kozmické cvičenia (geografia, geológia, biológia, ekológia, fyzika, chémia)

Hlavné myšlienky, princípy a metódy Montessoriovej pedagogiky:

 • dieťa má urobiť len to, čo urobí samo z vlastných síl
 • prostredie na výchovu má byť také, aby vyhovovalo potrebám detí a nie dospelých (primeranosť zariadenia, didaktické pomôcky, každé dieťa má mať svoj pracovný kútik)
 • podporovať samostatnosť a sústredenosť detí na činnosť a ich individualita
 • dôležitosť rozvíjania všetkých zmyslov
 • princíp postupnej náročnosti sa má prejavovať najmä v prostredí, v jeho koncipovaní, v hračkách
 • osobnosť vychovávateľa a učiteľa sa má vyznačovať vysokou odbornosťou a úsilím pomôcť dieťaťu v jeho vlastnom vývoji a nie vo vývoji podľa predstáv učiteľa, od učiteľa sa vyžaduje empatia,sledovanie a rozvíjanie potrieb detí.

Informácie čerpané z wikipedia a www.montessori.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *